izxfr& iqfLrdk

Mk0 vEcsMdj xzke lHkk fodkl ;kstuk

xzke lHkk dk uke & 'kkgiqj [kqnZ

p;fur o"kZ & 2008&09

fodkl [k.M & lkluh

tuin & egkek;kuxj

iz/kku dk uke & Jh ckcw yky

xzke fodkl vf/kdkjh@lfpo & Jh enu iky flag@Jh lR;nso

ys[kiky dk uke & Jh /keZiky flag


vk/kkjHkwr vkadM+s

- la-

en dk uke

fbdkbZ

fooj.k

1

xzke lHkk dh dqy tula[;k

la[;k

1082

2

vuqlwfpr tkfr dh tula[;k

la[;k

231

3

xzke dk {ks=Qy

gSDVs0

173-923 gS0

4

xzke esa dqy ifjokjksa dh la[;k

la[;k

215

5

dqy ch0ih0,y0 ifjokjksa dh la[;k

la[;k

89

6

ch0ih0,y0 jk'ku dkMZ

la[;k

09

7

vUR;ksn; jk'ku dkMZ

la[;k

04

8

rkykc

la[;k

01

9

ljdkjh uydwy

la[;k

&

10

iapk;r Hkou

la[;k

&

11

izkFkfed fo|ky;

la[;k

01

12

m0izk0fo0

la[;k

&

13

bf.M;k ekdkZ gS.MiEi

la[;k

30

14

izkFkfed LokLF; dsUnz

la[;k

&

15

ljdkjh lLrk xYyk dh nqdku

la[;k

01

 


lEidZ ekxZ

 

 

:gsjh o eSMw ekxZ ls 'kkgiqj [kqnZ

 

 

 

 


VkalQkeZj dk izfrLFkkiu

uksMy foHkkx& fo|qr foHkkx

 

ekad

xzke lhek esa yxs VkUlQkeZjksa dk LFky

VkUlQkeZj ds f;k'khy gksu dh fLFkfr gkW@ugha

vH;qfDr

1

2

3

4

1

ckcw yky iz/kku th ds ?kj ds ikl

gkW

16 ds0ch0,0

2

cwVh ds ?kj ds ikl

gkW

10 ds0ch0,0

3

jkepUnz ds ?kj ds ikl

ugh

10 ds0ch0,0

4

';ke lqUnj ds ?kj ds ikl

gkW

10 ds0ch0,0

5

rstiky oekZ ds ?kj ds ikl

gkW

16 ds0ch0,0

6

jke ckcw ds ?kj ds ikl

gkW

10 ds0ch0,0

7

foey ds ?kj ds ihNs

gkW

16 ds0ch0,0

8

ohjsUnz ds ?kj ds ikl

gkW

16 ds0ch0,0

9

Hkxoku flag ds ?kj ds ikl

ugh

10 ds0ch0,0

10

uRFkhyky ds ?kj ds lkeus

gkW

10 ds0ch0,0

11

fHk[kkjh ds ?kj ds ikl

gkW

10 ds0ch0,0

12

c`teksgu ds ?kj ds ikl

gkW

10 ds0ch0,0

13

jkds'k ds ?kj ds ikl

gkW

10 ds0ch0,0

14

izrki Hkku tSu Ldwy ds ikl

gkW

10 ds0ch0,0

15

ey[kku flag ds ?kj ds ikl

gkW

10 ds0ch0,0

 [kM+tk@ukyh@lh0lh0 jksM@ds0lh0 Msu fuekZ.k dk;ksZ dk fooj.k

uksMy foHkkx& iapk;rh jkt foHkkx

 

- la-

xyh dk uke

lh0lh0 jksM@ds0lh0 Msu

yEckbZ eh0

iw.kZ@viw.kZ

1

2

3

4

5

1

Hkxoku flag ds [kEck ls nkrkjke ds edku rd

[kM+tk ,d rjQ ukyh

32

 

2

jkeckcw ds edku ls mes'k ds edku rd

[kM+tk vkSj ukyh

75

 

3

dsgjh ey ds ?kj ls vkxs yhyk/kj ds edku rd

[kM+tk vkSj ukyh

32-30

 

4

jktsUnz izlkn ds ?kj lqjs'k ds edku rd

[kM+tk vkSj ukyh

16

 

5

nkrkjke ds ?kj ls nqtZu ds ?kj rd

[kM+tk vkSj ukyh

28

 

6

txhiqj ekxZ ds [kM+tk ls jke f[kykM+h ds edku rd

[kM+tk

21-25

 

7

txhiqj ekxZ ds [kM+tk ls izse pUn ds ?kj rd ,d rjQ ukyh

ukyh fuekZ.k

22-10

 

8

txhiqj ekxZ ds [kM+tk ls N=iky ds ?kj rd

[kM+tk o ,d rjQ ukyh

16-20

 

9

egsUnz flag ds edku ls jktohj ds edku rd

[kM+tk o ,d rjQ ukyh

21

 

10

;rsUnz dqekj tSu ds ?kj ls ykSax Jh ds ?kj rd

ukyh [kM+tk

75

11-70

 

11

ykSaxJh ds ?kj ls jke Lo:i ds dejk rd

ukyh [kM+tk

63

 

12

izsedqekj ds edku ls izk0ik0 rd

ukyh fuekZ.k

44-20

 

13

n'kjFk ds ?kj ls fryd flag ds edku rd

[kM+tk ukyh

27

 

14

/kuhjke ds ?kj ls ey[kku flag ds ?kj rd

ukyh [kM+tk

65

 

15

';ke lqUnj 'kekZ ds ?kj ls czteksgu o dsgjhey ds edku rd

;w ukyh [kM+tk

13-50

 

16

ukyh m[kkM+dj feV~Vh mlds mij mBkdj iqu% fuekZ.k

lrh'k 'kekZ ds lkeus ls ;rsUnz dqekj tSu ds ?kj rd

,y VkbZi ukyh

167-75

 

17

jke ckcw ds edku ls lqjsUnz mik/;k; ds edku rd

ukyh [kMUtk

39

 

18

cwVh ds ?kj jTtks mik/;k; ds IykV rd

ukyh [kM+tk ,d rjQ ukyh

33

 

19

lrh'k pUn mik/;k; ds edku ls ckcw yky ds efUnj rd

ukyh [kMUtk iqu% fuekZ.k

81

 

20

[kksjuk ekxZ ls uj flag ds edku rd

ukyh [kMUtk

25

 

21

t;Urh izlkn ds ?kj ls Hkxoku flag ds ?kj rd

ukyh [kMUtk

40

 

 

 LoPN is;ty

uksMy foHkkx& ty fuxe

 

- la-

LFky

orZeku fLFkfr

IysVQkeZ dh fLFkfr

1

jktsUnz izlkn ds ukSgjs ds ikl

lgh

gS

2

lR;nso 'kekZ ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

3

fd'ku yky ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

4

lrh'kpUnz ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

5

txnh'k 'kekZ ds efUnj ij

lgh

gS

6

bZ'ojh izlkn ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

7

ekfud pUnz ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

8

izkFkfed fo|ky; ij

lgh

gS

9

Hkwnso izlkn ds edku ds ikl

lgh

gS

10

lqYrku ds edku ds ikl

lgh

gS

11

ckcw yky ds efUnj ds ikl

lgh

gS

12

Jh dkUrh izlkn ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

13

j?kqoj n;ky ds ?kj ds ikl

lgh

gS

14

txnh'k ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

15

rstiky ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

16

jkew ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

17

foey mik/;k; ds ?kj ds ikl

lgh

gS

18

j?kqukFk mik/;k; ds ?kj ds ikl

lgh

gS

19

lqcks/k dqekj mik/;k; ds ?kj ds ikl

lgh

gS

20

czteksgu 'kekZ ds ?kj ds ikl

lgh

gS

21

Jhcuokjh yky o [ksedju ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

22

cuh flag o Hkwnso ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

23

jke f[kykM+h ds efUnj ij

lgh

gS

24

izrki Hkku tSu izk0ik0 esa uy

lgh

gS

25

izrki Hkku tSu tw0gk0 esa uy 1

lgh

gS

26

izrki Hkku tSu tw0gk0 esa uy 2

lgh

gS

27

uflZax ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

28

czts'k ds ?kj ds ikl

lgh

gS

29

eaxh yky ds ?kj ds ikl

lgh

gS

30

xksfoUnjke tkVo ds ?kj ds lkeus

lgh

gS

 


 


LoPN 'kkSpky; ;kstuk

uksMy foHkkx& iapk;rh jkt foHkkx

ekaad

ykHkkFkhZ dk uke

firk@ifr dk uke

tkfr

o"kZ

fLFkfr

vH;qfDr

1

lqHkk"k pUnz

gksrh yky

/khej

2008&09

lgh gS

 

2

jkew

fd'ku yky

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

3

jke ckcw

ys[kjkt

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

4

xq:iky

fd'ku yky

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

5

lkSnku flag

ys[kjkt

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

6

';kew

fd'ku yky

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

7

ny

jk/kkpju

[kVhd

2008&09

lgh gS

 

8

iou dqekj

lR;nso

eS0 czkEg.k

2008&09

lgh gS

 

9

jkes'oj n;ky

rstiky flag

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

10

izseiky

iq:"kksRre

eS0 czkEg.k

2008&09

lgh gS

 

11

tgku flag

lqjs'k iky flag

Bkdqj

2008&09

lgh gS

 

12

vk'kh"k dqekj tSu

;rsUnz dqekj tSu

oS';

2008&09

lgh gS

 

13

lksju flag

iks[kiky

tkVo

2008&09

lgh gS

 

14

lhrkjke

Hkwi flg

[kVhd

2008&09

lgh gS

 

15

joh'kadj

HknbZjke

tkVo

2008&09

lgh gS

 

16

ujflag

/kuhjke

tkVo

2008&09

lgh gS

 

17

jktsUnz dqekj

ohjh flag

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

18

okyfd'ku

dyksnhjke

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

19

bZ'ojh izlkn

dyksnhjke

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

20

jkeiky

'kadj yky

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

21

dqWojiky

dju flag

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

22

fxjkZt

dqWojiky

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

23

eqds'k dqekj

ukSjaxh yky

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

24

/keZohj

ukSjaxh yky

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

25

jkegjh

jke izlkn

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

26

f'ko pju

jsorh yky

[kVhd

2008&09

lgh gS

 

27

jktu flag

f'ko pju yky

[kVhd

2008&09

lgh gS

 

28

Hkwjh flag

f'ko pju yky

[kVhd

2008&09

lgh gS

 

29

nsojkt

ckcw yky

[kVhd

2008&09

lgh gS

 

30

jkeohj

txnh'kizlkn

czkEg.k

2008&09

lgh gS

 

31

nso ohj

txnh'k izlkn

czkEg.k

2008&09

lgh gS

 

32

jkds'k

txnh'kizlkn

czkEg.k

2008&09

lgh gS

 

33

eukst dqekj

'ksjiky 'kekZ

eS0 czkEg.k

2008&09

lgh gS

 

34

uohu dqekj

t;Urh izlkn

czkEg.k

2008&09

lgh gS

 

35

lksgu flag

ohjiky flag

[kVhd

2008&09

lgh gS

 

36

lksju flag

f'kopju

[kVhd

2008&09

lgh gS

 

37

jkds'k dqekj

jkeLo:i

[kVhd

2008&09

lgh gS

 

38

gjhckcw

jke izlkn

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

39

dsgjh flag

xaxk izlkn

czkEg.k

2008&09

lgh gS

 

40

jketh yky

jkeizlkn

dqEgkj

2008&09

lgh gS

 

 vkoklghu dks vkokl bfUnjk vkokl

uksMy foHkkx& xzkE; fodkl

ekad

ykHkkFkhZ dk uke

firk@ifr dk uke

tkfr

o"kZ

vH;qfDr

1

2

3

4

5

6

1

vkseorh

jes'k pUn

dqEgkj

2008&09

 

2

eqdUnh jke

[kwch jke

dqEgkj

2008&09

 

3

fouhrk nsoh

egs'k pUn

czkEg.k

2008&09

 

4

iq"ik nsoh

Bkdqj nkl

[kVhd

2008&09

 

 

 

 c`)k@fdlku isa'ku ;kstuk

uksMy foHkkx& lekt dY;k.k

 

ekad

ykHkkFkhZ dk uke

firk@ifr dk uke

[kkrk la[;k

cSad dk uke

vH;qfDr

1

2

3

4

5

6

1

fdju nsoh

iq:"kksRre

7392

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

2

Hkxoku nsoh

cuokjh yky

7403

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

3

ghjk nsoh

jketh yky

7407

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

4

l:ih nsoh

lwjtiky

 

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

5

[kSe dju

pqUuh yky

7381

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

6

cuokjh yky

pqUuh yky

7380

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

7

jke Jh nsoh

ohjh flag

7097

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

8

';kek nsoh

ij'kqjke

3812

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

9

gj nsoh

Qxquh jke

7355

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

10

yhykorh

ohjh flag

7379

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

11

jkt jkuh

fd'ku yky

 

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

12

rqyk jke

pkS[ks yky

4511

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

13

jkeorh

ukSjxh yky

7204

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

14

dqejiky

dju flag

7378

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

15

tS; nsoh

nqtZu flag

7384

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

16

ykSx Jh

Hkkst jkt

7273

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

17

xkso/kZu

jke izlkn

7400

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

18

jke Jh

izse iky 'kkeZ

7335

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

19

foeyk nsoh

jktsUnz izlkn

7454

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

20

/kuh jke

iapkjke

7377

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

21

ukScr flag

Hkksyw jke

7282

Js;l xzkehe cSad nsohuxj

 

 fo/kok isa'ku ;kstuk

uksMy foHkkx& lekt dY;k.k

 

ekad

ykHkkFkhZ dk uke

ifr dk uke

[kkrk la[;k

cSad dk uke

vH;qfDr

1

2

3

4

5

6

1

ehuk nsoh

mn;ohj

6337

Js;l xzkeh.k cSad :gsjh

 

2

dkS'kY;k

jkt dqekjh

7562

Js;l xzkeh.k cSad :gsjh

 

 


fodykax isa'ku ;kstuk

uksMy foHkkx& lekt dY;k.k

 

ekad

ykHkkFkhZ dk uke

ifr dk uke

[kkrk la[;k

cSad dk uke

tkfr

1

2

3

4

5

6

1

ekfud pUnz

dykSnhjke

 

Js;l xzkeh.k cSad :gsjh

 

2

y{e.k

NksVs yky

7474

Js;l xzkeh.k cSad :gsjh

 

3

thou nsoh

fryd flag

7475

Js;l xzkeh.k cSad :gsjh

 

4

fouksn dqekj

nkrk jke

5842

Js;l xzkeh.k cSad :gsjh

 

5

fot; iky

fd'ku yky

6339

Js;l xzkeh.k cSad :gsjh

 

6

lq/khj dqekj

js'ke iky

 

Js;l xzkeh.k cSad :gsjh

 

 

 vkoklghu dks vkoklh; iV~Vk

 

 

Mk0 vEcsMdj xzke 'kkgiqj [kqnZ

 

 

 

NIL


Hkwfeghu dks f"k ;ksX; Hwkfe iV~Vk

 

Mk0 vEcsMdj xzke 'kkgiqj [kqnZ

 

 

 

NIL