vk/kkjHkwr vkdM+s Mk0 vEcsMdj xzke&'ksjiqj

0la0

en dk uke

bdkbZ

fooj.k

vH;qfDr

1-

xzke dh dqy tula[;k

la0

374

 

2-

vuwlwfpr tkfr

la0

339

 

3-

xzke dk HkkSxksfyd {ks=Qy

gS0

188-837

 

4-

f"k ;ksX; {ks=Qy

gS0

175-38

 

5-

flafpr {ks=Qy

gS0

175-38

 

6-

futh uydwi fo|qr pkfyr

la0

&&

 

7-

iapk;r Hkou

la0

ugha

 

8-

izkFkfed fo|ky;

la0

1

 

9-

mPp izkFkfed fo|ky;

la0

&&

 

10-

bf.M;k ekdZ gS.MiEi

la0

6

 

11-

izkFkfed LokLF; midsU

la0

&&

 

12-

ch0ih0,y0 ifjokj

la0

1

 

13-

,0ih0,y0 ifjokj

la0

55

 

14-

ljdkjh lLrk xYyk fosrk dh nqdku

la0

&&

 

15-

ch0ih0,y0 jk'ku dkMZ

la0

12

 

16-

vUR;ksn; jk'ku dkMZ

la0

6

 

17-

rkykc

la0

&&

 

Mk0 vEcsMdj xzke&'ksjiqj esa inkf/kdkfj;ksa ,oa deZpkfj;ksa dk fooj.k

0la0

en uke

in uke

nwjHkk"k la0

vU; fooj.k

1-

Jh lquhrk nsoh

xzke iz/kku

9639887172

 

2-

js'kek csxe

{ks= iapk;r lnL;

 

 

3-

Jh latho ok".ksZ;

lgk;d fodkl vf/kdkjh ,l0Vh0

 

 

4-

mn;izrki

xzke iapk;r vf/kdkjh

9837569038

 

5-

Jh lR;ohj flag

xzke fodkl vf/kdkjh

9675886020

 

6-

Jh equsU dqekj tSu

ys[kiky

9837955378

 

7-

Jherh fueZyk dqekjh

,0,u0,e0

 

 

8-

Jherh vuhrk nsoh

vkaxuckM+h dk;ZdrhZ

 

 

9-

Jherh Qwyorh

vk'kk

 

 

10-

Jh eukst dqej ?kkM+h

iz/kkuk/;kid

9760444470

 

11-

Jherh vuqjk/kk Hkkj}kt

lgk;d v/;kfidk

 

 

12-

Jh ohjsU flag

dksVsnkj

9837864177

 

13-

Jh losZ'k dqekj

f'k{kkfe=

 

 

14-

Jherh fueZyk ;kno

f'k{kkfe=

 

 

15-

Jherh foeys'k

lQkbZdehZ

 

 

 

y{;iwfrZ dk fooj.k

0la0

dk;Ze dk uke

bdkbZ

y{;

iwfrZ

vH;qfDr

1-

lEidZ ekxZ

fdeh0

&&

&&

&&

2-

xzkeh.k fo|qrhdj.k

la[;k

23

23

&&

3-

lhlh ,oa ds0lh0 Msu

oxZehVj

1250

1250

&&

4-

LoPN is;ty

la[;k

06

06

&&

5-

vuqlwfpr tkfr dh cfLr;ksa esa lksfM;e ykbV yxkuk

la[;k

&&

&&

&&

6-

Mk0 vEcsMdj lkeqnkf;d dsU dk fuekZ.k

la[;k

&&

&&

&&

7-

LoPN 'kkSpky;

la[;k

11

11

&&

8-

vkoklghuksa dks vkokl@bUk vkokl

la[;k

40

40

&&

9-

vkoklghu dks vkoklh; iV~Vk

la[;k

&&

&&

&&

10-

Hkwfeghu dks f"k ;ksX; Hkwfe iV~Vk

la[;k

&&

&&

&&

11-

fdlku@o`)koLFkk isa'ku

la[;k

2

2

&&

12-

fo/kok isa'ku

la[;k

1

1

&&

13-

fodykax isa'ku

la[;k

&&

&&

&&

VkalQkeZj dk izfrLFkku

uksMy foHkkx& tkZ foHkkx

0la0

xzkelHkk esa yxs VkalQkeZjksa dk LFky

VkUlQkeZj ds f;k'khy gksus dh fLFkfr gk@ugha

vH;qfDr

1-

'ksjiqj

gk

&&

 

 

 

 

 

1

 

 

 

lh0lh0 jksM ,oa ds0lh0 Msu fuekZ.k

uksMy foHkkx& yksd fuekZ.k

e la0

LFky dk uke

xzke dk uke

ukyh vFkok [kM+atk

yEckbZ

eh0 esa

pkSM+kbZ

eh0 esa

o"kZ

vH;qfDr

1-

fpUrkef.k ds ?kj ls Hkwnso ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

80

2-5

2010&11

 

2-

Hkwnso ds ?kj ls izkFkfed fo|ky; rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

126

2-5

2010&11

 

3-

t;ohj ds IykV ls iDdh lM+d rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

187

3-25

2010&11

 

4-

useflag ds ?kj ls lq[kjke ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

40

1-70

2010&11

 

5-

lq[kjke ds ?kj ls xaxkflag ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

35

1-70

2010&11

 

6-

ckcwjke ds ?kj ls Hkwnso ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

26

1-70

2010&11

 

7-

feV~Bwyky ds ?kj ls ukScr flag ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

28

1-70

2010&11

 

8-

ukFkwjke ds ?kj ls iUukyky ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

16-8

0-8

2010&11

 

9-

gjh flag ds ?kj ls [kwc flag ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

5

1-30

2010&11

 

10-

eksrhjke ds ?kj ls egkjkt flag ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

59

1

2010&11

 

11-

egkjkt flag ds ?kj ls eSu [kM+atk rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

7

1

2010&11

 

12-

use flag ds ?kj ls equs'k ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

14

1

2010&11

 

13-

izseiky ds ?kj ls pju flag ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

15

1-30

2010&11

 

14-

nsodh ds ?kj ls mn;ohj ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

30

0-90

2010&11

 

15-

egs' ds ?kj ls jes'k ds ?kj rd

'ksjiqj

lhlh@dslhMsu

36

1-40

2010&11

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

LoPN 'kkSpky; ;kstuk

0 la0

ykHkkFkhZ dk uke

firk@ifr dk uke

tkfr

o"kZ

vuqnku jkf'k

vH;qfDr

1-

f'ko flag

izse flag

tkVo

2010&11

4540

&&

2-

izseiky

eksgu yky

tkVo

2010&11

4540

&&

3-

pju flag

pksc flag

tkVo

2010&11

4540

&&

4-

jkeohj

Hkwnso

tkVo

2010&11

4540

&&

5-

use flg

lwjtiky

tkVo

2010&11

4540

&&

6-

ekuorh

uRFkw

tkVo

2010&11

4540

&&

7-

fpjath

Hkwnso

tkVo

2010&11

4540

&&

8-

lrh'k

ukScr

tkVo

2010&11

4540

&&

9-

yky flag

jkeiky

tkVo

2010&11

4540

&&

10-

equs'k

iwju

tkVo

2010&11

4540

&&

11-

iUukyky

Fkku flag

tkVo

2010&11

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

bUk vkokl dk fooj.k

uksMy foHkkx& xzke fodkl

e la0

ykHkkFkhZ dk uke

firk@ifr dk uke

tkfr

vkokl dk izdkj

vuqnku dh jkf'k

vkokl dh okLrfod fLFkfr

vH;qfDr

1-

uRFkw nsoh

ikrhjke

tkVo

bUk vkokl

 

iw.kZ

viw.kZ

'kkS0fu0

1995&96

2-

jkeorh

us=iky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

3-

yhykorh

eksrhjke

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

4-

izseorh

Qwy flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

5-

jkecsVh

equs'k dqekj

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

6-

ksik nsoh

egkjkt flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

7-

dksdk nsoh e`rd

eksgu yky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

8-

jktorh

izseiky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

9-

jkecsVh

ckcwyky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

10-

eatw

[kwc flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

11-

tkfo=h

lq[knso

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

12-

jktorh

f'ko flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

13-

Hkxoku nsoh

jk/ks';ke

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

14-

lksuorh

;knjke

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

15-

jkeewfrZ

jes'k

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

16-

bejrh nsoh

pksc flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

17-

izseorh

Hkxoku flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

18-

tequk nsoh

Fkku flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

19-

"kk nsoh

iUuk yky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

20-

gjI;kjh

[kekuh

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

21-

dhfrZ nsoh

Hkxoku flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

22-

ohjk nsoh

eksgu yky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

23-

ohjorh

pUiky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

24-

xaxk nsoh

jkeiky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

25-

pUorh

mek'kadj

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

26-

foeyk nsoh

jkds'k

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

27-

yhykorh e`rd

eqjyh flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

28-

Qwyorh

fpjath yky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

29-

lkfo=h nsoh

mn;ohj

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

30-

fd'kuI;kjh

ukScr flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

31-

xaxk nsoh

Hkwnso

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

32-

xaxk nsoh

pUnu flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

33-

izseknsoh e`rd

eaxy flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

34-

gjI;kjh

fot; flg

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

35-

c`tjkuh

yk[ku flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

36-

gjI;kjh e`rd

usdjke

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

37-

dykorh

use flag

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

38-

lq[knsoh

lwjtiky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

39-

xqM~Mks nsoh

txnh'k

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

40-

egkjkuh

lksuiky

 

bUk vkokl

 

iw.kZ

 

 

1995&96

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

LoPN is;ty xzkeh.k

uksMy foHkkx& ty fuxe

e la0

xzke esa yxs gS.MiEi dk LFky

xzke dk uke

gS.M iEi f;k'khy gS vFkok ugha

vH;qfDr

1-

fpajth yky ds edku ds ikl

'ksjiqj

gS

 

2-

ekrk ds efUnj ds ikl

'ksjiqj

gS

 

3-

Qwy flag ds ?kj ds ikl

'ksjiqj

fjcksj

 

4-

izkbejh ikB'kkyk ij

'ksjiqj

gS

 

5-

iIiw ds ?kj ds ikl

'ksjiqj

gS

 

6-

Mkcj lM+d ij

'ksjiqj

gS

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

o`)koLFkk isa'ku

uksMy foHkkx& lekt dY;k.k

e la0

ykHkkFkhZ dk uke

firk@ifr dk uke

tkfr

xzke dk uke

[kkrk la0

cSad dk uke

vH;qfDr

1-

ujk;uh nsoh

eqa'khyky

tkVo

'ksjiqj

200@3667

cSad vkWQ cM+kSnk fldUnkjkjk

 

2-

ckcwyky

mejko flag

tkVo

'ksjiqj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fo/kok isa'ku

uksMy foHkkx& lekt dY;k.k

e la0

ykHkkFkhZ dk uke

firk@ifr dk uke

tkfr

xzke dk uke

[kkrk la0

cSad dk uke

vH;qfDr

1-

Jherh izseorh

xzh'k dqekj

tkVo

'ksjiqj

26592

dsujk cSad] fldUnjkjk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

fodykax isa'ku

uksMy foHkkx& lekt dY;k.k

e la0

ykHkkFkhZ dk uke

firk@ifr dk uke

tkfr

xzke dk uke

[kkrk la0

cSad dk uke

vH;qfDr

1-

&&

&&

&&

&&

&&

&&

&&

2-

&&

&&

&&

&&

&&

&&

&&

3-

&&

&&

&&

&&

&&

&&

&&

4-

&&

&&

&&

&&

&&

&&

&&

5-

&&

&&

&&

&&

&&

&&

&&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mk0 vEcsMdj lkeqnkf;d dsU dk fuekZ.k

e la0

LFky dk fooj.k

fLFkfr

 

&&

&&

 

 

 

 

 

 

 

 

vuqlwfpr tkfr dh cfLr;ksa esa lksfM;e ykbV

e la0

LFky dk uke

vU; fooj.k

1-

&&

&&

2-

&&

&&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hkwfeghu dks f"k ;ksX; iV~Vk

NIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vkoklghu dks vkoklh; iV~Vk

NIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lEidZ ekxZ dk fooj.k

0la0

xzke dk uke

[kM+atk@Mkcjhr

yEckbZ fdeh-

vH;qfDr

1-

'ksjiqj

Mkcjhr@iDdk

uxyk fotu&glk;u lEidZ ekxZ ij

Bhd