Digital Diary of Dr. B. R. Ambedker Villages           

Year 2009-2010

 

 

                   GopalPur

                KeshoPur

                MirzaPur

                NanglaSingh

                NoorPur

                Pavloi

                PayaindPur

                RajPur

                ShahwajPur

                Navipur

                Odhuwna

                Sasni Dehat

                Meerpur

                Birawar

                J_Inayatpur

                Kuktai